Skimmelsvampe, bakterier og indeklima


Skimmelsvampe er naturligt forekommende i vores omgivelser i naturen og i boligen. Skimmelsvampe kan betragtes som mikrosvampe som tilhører en anden gruppe af svampe end de egentlige trænedbrydende svampe. Skimmelsvampe er mistænkt for, at kunne give helbredsgener ved at danne og afgive forskellige stoffer:

 • Afgivelse af sporer (allergener), som kan fremkalde en allergisk reaktion
 • Produktion af mykotoksiner (svampegiftstoffer), som i større koncentrationer kan give anledning til irritation i øjne, næse og luftveje
 • Glukaner (cellevægsstoffer) er et biologisk aktivt kulhydrat. Glukaner i luften kan give anledning til irritation i øjne, næse og øvre luftveje samt påvirke immunsystemet
 • Afgivelse af lugtstoffer (MVOC'er), som kan registreres som muglugt.  Lugten skyldes, at skimmelsvampe afgiver flygtige organiske forbindelse, som kan registreres som en karakteristisk jordslået eller muggen lugt. Det er uvist, om lugtstoffer giver anledning til helbredsgener.

Vækst af skimmelsvampe vil opstå på alle organiske materialer (træ, tapet, lim, støv etc.), som får tilført fugt.

 

Skimmelsvamp i boligen

Alle bygningskonstruktioner indeholder en vis mængde skimmelsvampemateriale f.eks. i form af aflejrede sporer og/eller indbyggede byggematerialer indeholdende ældre skimmelsvampebiomasse.

Skimmelsvampe er ikke konstruktionsnedbrydende og vil ikke anrette skader på bygningskonstruktionerne.

Der findes ingen nationale eller internationale grænseværdier for, hvornår mængden af skimmelsvampe i en bolig vil give anledning til helbredsgener.

Vores rådgivning vil altid tage udgangspunkt i den enkelte bygningskonstruktion, fugtforhold samt koncentrationen af skimmelsvampemateriale. Vi mener, at skimmelsvampe først udgør et sundhedsproblem, hvis en bygningskonstruktion indeholder en unormal forhøjet vækst /forekomst af skimmelsvampe. En bygningskonstruktion vil normalt først have et unormalt højt niveau af skimmelsvampe, hvis konstruktionen opfugtes i en længerevarende periode, f.eks. ved vandskade, manglende ventilation, etc. (link til fugt- og vandskade).

 

Almindelige skader i bygninger

Skimmelsvampe kan gro på alle overflader i en bygningskonstruktion, hvis bygningskonstruktionen er opfugtet i en længerevarende periode.

Der er en række bygningskonstruktioner, som kan være risikofyldte samt skader, som vi oplever hyppigt. Nedenstående angiver nogle bygningskonstruktioner, som vi oplever som risikokonstruktioner:

Gulvkonstruktioner i ældre ejendomme fra før 1980 har ofte problemer med opstigende grundfugt gennem betondækket (terrændæk)

Krybekældre kan være opfugtet pga. flere forhold som f.eks. kondensdannelse i sommerhalvåret, opstigende grundfugt, etc.

Kældre har ofte problemer med opstigende grundfugt og kondensdannelse i sommerhalvåret

Tagkonstruktioner med lav hældning (˂10°) har ofte problemer med mangelfuld ventilation og kondensdannelse

Indvendig efterisolering af vægkonstruktioner med lette konstruktioner

Badeværelser opbygget med lette konstruktioner.

Der kan opstå vandskader i alle typer konstruktioner. Omfang på følgeskader, som f.eks. vækst af skimmelsvampe, afhænger af bygningskonstruktionen samt mængden af vand, som er tilført.

 

Forsikring

Skimmelsvampe er ikke konstruktionsnedbrydende og er derfor ikke omfattet af en råd-/svampeskadeforsikring ifølge Definitionen af svamp og råd af 20. november 2000.

Forekomst af skimmelsvampe i boligen er normalt kun forsikringsdækket, hvis forekomsten af skimmelsvampe er opstået som en følgeskade af en forsikringsdækket vandskade eller i forbindelse med en ejerskifteforsikring.

 

Vores rådgivning - undersøgelse og rapport

Bygningsundersøgelsen skal afdække, om en bygningskonstruktion indeholder forhøjede niveauer af skimmelsvampe og fugt. Afhængigt af skadesårsag eller risiko for opfugtning, bliver der foretaget destruktive indgreb og prøveudtagning.

På baggrund af undersøgelsen og resultaterne fra den mikrobiologiske analyse samt fugtmålinger udarbejder vi en rapport indeholdende:

 • Skadessted
 • Konstruktionsopbygning
 • Skadesart (taksonomisk og kvantitativ analyse af skimmelsvampene) og omfang
 • Skadesårsag (fugtmålinger)
 • Forslag til eliminering af fugtkilde
 • Reparationsvejledning (sanering/renovering)
 • Eventuel kvalitetssikring

Rapporten skal betragtes, som et vigtigt dokument for rekvirenten, og skal i sidste ende benyttes som arbejdsredskab for håndværkere eller skadesservicefirma, samt indgå i en eventuel forsikringssag, når de skal behandle din skade.

 

Konsulenter

 

Niclas Bacher

Cand.scient. Rådgivende Biolog og partner

Mobil: 2134 2037
Mail:
niclas@bhbr.dk

 

Jakob Helstrup

Cand.scient. Rådgivende Biolog og Tømrer. Direktør og partner.

Mobil: 5151 1430

Mail: jakob@bhbr.dk

 

Peter Martens Strømvig

Bygningskonstruktør og Bygningssnedker

Mobil: 3028 6423

Mail: peter@bhbr.dk 

 

go top